Powrót do strony głównej

Definicje związane z naszym produktem mogą dodatkowo uzmysłowić państwu sensowność a tym samym rangę i prestiż jego posiadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRA POLANORUM - jedno z pierwszych pojawiających się w kronikach określeń Polski. Tak opisywał po zjeździe gnieźnieńskim nasz kraj niemiecki kronikarz Brunon z Kwerfurtu powołując się na tereny pod władaniem Bolesława Chrobrego - Terra Polanorum, czyli Ziemia Polan. 

Jak wiemy, historyczna Wielkopolska, czyli Ziemia Polan przeistoczyła się z biegiem dziejów w Rzeczypospolitą Polską. Używając więc w XXI w. sformułowania "de Terra Polanorum" możemy je rozumieć jako inspirowane najstarszymi formułami pojęcie "z ziemi polskiej".

  na podstawie: S. Szczur, "Historia Polski. Średniowiecze", Kraków 2002

 

CERTYFIKAT - oficjalny dokument potwierdzający zgodność z normami, spełnianie wymogów, autentyczność i inne; zaświadczenie, świadectwo; certyfikacja

  na podstawie Słownika Języka Polskiego

 

HOLOGRAMY - jako  aplikowane w technologii hot-stampingu lub cold-stampingu z indywidualnym wzorem, stosowane są jako istotne zabezpieczenia oryginalnych produktów, m.in. zabezpieczenia druku, w tym też banknotów, przed próbami fałszowania. Indywidualne hologramy są rejestrowane w międzynarodowym rejestrze hologramów.

                                                                            na podstawie Wikipedii

 

 

KANCELARIA  – termin określający samodzielny urząd bądź instytucję wytwarzającą własną dokumentację (zarówno na etapie formalnym, jak i merytorycznym). W terminologii archiwalnej kancelaria jest terminem wieloznacznym:

  • w szerokim rozumieniu za kancelarię można uznać wszystkie komórki organizacyjne twórcy zespołu wytwarzające akta;

  • jest to również komórka lub zespół komórek organizacyjnych jednostki powołany wyłącznie do pełnienia czynności aktotwórczych formalnych - związanych z przyjęciem i rejestracją pism wpływających, przechowywaniem dokumentacji niezbędnej do bieżącego funkcjonowania instytucji, prowadzeniem akt spraw, przygotowywaniem czystopisów i ekspedycją pism na zewnątrz;

  • termin ten bywa używany zamiennie z terminem system kancelaryjny, który oznacza określony sposób tworzenia dokumentacji, mówimy więc na przykład o kancelarii staropolskiej, rosyjskiej, pruskiej, o kancelarii akt spraw;

  • jest to również pomieszczenie biurowe przeznaczone dla kancelarii w znaczeniu komórki organizacyjnej, jest to zatem fizyczne miejsce wykonywania czynności kancelaryjnych.

                                                                    wg Wikipedii

 

 

PIECZĘCIE - dawniej były jednym z głównych instrumentów potwierdzających autentyczność dokumentu - stanowiły świadectwo wiarygodności. Toteż istotne było, aby pieczęć można było bez większego problemu przypisać dysponentowi. Zawierały również ważne informacje na temat emitenta danej pieczęci, a zarazem mogły być nośnikiem treści ideologicznych i propagandowych

                                                                   wg www.historia.org.pl

 

 

SEKRETARZ GENERALNY  -urzędnik administracyjny w różnego typu organizacjach międzynarodowych, stowarzyszeniach, partiach politycznych, gremiach nieformalnych itp.              

                                                                           na podstawie Wikipedii

 

 

WIARYGODNOŚĆ -  to cecha czegoś niebudzącego wątpliwości i takiego, czemu można zaufać.

                                                                            wg Wielkiego Słownika Języka Polskiego

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE - dokument poświadczający,  "oficjalnie coś potwierdzić",  "dokument stwierdzający", "dać dowód czegoś" poprawne synonimy :   certyfikat, dokument, dowód, poświadczenie, potwierdzenie, świadectwo.

                                                                             wg PWN

 

 

 

SŁOWNICZEK